မန္းေလးတြင္ ပလပ္္စတစ္အတြက္ အေရးယူမႈသာရွိ

မန္းေလးတြင္ ပလပ္္စတစ္အတြက္ အေရးယူမႈသာရွိ

အက်ိဳးျပဳအလုပ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး

မန္းေလးၿမိဳ႔တြင္ ပလပ္စတစ္ကင္းစင္ျမိဳ႔ေတာ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အေရးယူမႈသာရွိေသာ္လည္း အက်ိဴးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ “ဒီမွာကြမ္းယာေရာင္းတာေတာင္ ပလပ္စတစ္ေတြ႔ရင္ေတာင္ လာသိမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ စည္ပင္ကိုေပးရတဲ့ လခရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ေန႔စဥ္ေၾကးရွိတယ္။ အဲဒါကိုဒဏ္ရိုက္မယ္ဆိုဘယ္လိုမွေရာင္းရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကလည္း အဲဒီပလပ္ စတတ္ကို ျပန္ၿပီး၀ယ္သလားဆိုမ၀ယ္ဘူး။ မန္းေလးမွာပလပ္စတတ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳတာဘာၾကားဖူးလဲ။ ဘယ္ေလာက္အေရးယူမယ္ ဆိုတာပဲ ေၾကျငာတယ္” ဟုဆိုင္ရွင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ လူထုအတြက္ပညာေပး လုပ္သည္ဆိုရင္ျဖင့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းပလပ္စတစ္ႏွင့္ပတ္သက္ကာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္သိမ္းသူ အသိုင္း၀ိုင္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s