နာဂစ္ေလေဘးအေၾကာင္းျပကာ လယ္တစ္ဧက ၅၀၀ က်ပ္အဓမေကာက္ခံမႈ ဇြန္လကုန္က ၃၀၀ က်ပ္ျပန္ေပး

နာဂစ္ေလေဘးအေၾကာင္းျပကာ လယ္တစ္ဧက ၅၀၀ က်ပ္အဓမေကာက္ခံမႈ ဇြန္လကုန္က ၃၀၀ က်ပ္ျပန္ေပး

ဇီးကုန္း၊ ဇူလိုင္လ (၇)၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

နာဂစ္ေလေဘးသင့္ျပည္သူတို႔အား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ဟုဆိုကာ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ပိုင္းတိုင္းခြဲ ၿမိဳ႕အသီးသီး၏ ေဒသခံတို႔ထံမွ လယ္တစ္ဧက ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ေဒသအာဏာပိုင္တို႔က ဇြန္လအတြင္းေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေဒသခံတို႔မွ တိုင္တန္းၾကသည္ဟုဆိုကာ အဆိုပါ ၅၀၀ က်ပ္မွ ၾကက္ဆူေစ့ဖိုး ၂၀၀ က်ပ္ႏုတ္ယူၿပီး ၃၀၀ က်ပ္ ကိုဇြန္လကုန္ပိုင္းက ျပန္ေပးေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေကာက္ခံမႈအၿပီး အိမ္ေထာင္တစ္စု ၀ါးတစ္လံုးေထာက္ပံ့ရမည္ဟု ဆိုကာ ၂၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံသြားသည္ကိုေတာ့ ျပန္မေပးေၾကာင္း၊ ေလေဘးသင့္ျပည္သူတို႔အား ေစတနာႏွင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းသင့္သည္ကို ေက်းလတ္ေတာင္သူတို႔ နားလည္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလို အဓမနည္းျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းကိုေတာ့ မည္သူမွ်မလိုလားေၾကာင္း ေဒသခံအမ်ားက ဆိုၾကသည္။

MMO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s