ပါတီမိတ္ဆက္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမိတ္ဆက္

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

အမ်ိဳးအစား
ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးတြင္ ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီ

ပါတီေဆာင္ပုဒ္
ေကာင္းက်ိဳးအေထြေထြနဲ႔ ခြ်န္ေစျမေစေသာ္။
ေဒါင္းအိုးေ၀ကဲ့သို႔ တြန္ေစ ကေစေသာ္။

အဓိကက်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ခြင့္ပိုရရန္၊ အခြင့္အေရးရရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျပင္ဆင္ေပးမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျမယာ၊ လုပ္သားေပါမ်ားမႈကို အသံုးျပဳ၍ ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္၊ ပေပ်ာက္ေအာင္ စည္း႐ံုးေတာင္းဆိုမည္။

လိပ္စာ
အမွတ္-၆၊ ကြက္သစ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ေရေက်ာ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း-၂၉၇၆၁၇

ဦးသုေ၀ (ဥကၠ႒)

ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကဳံ
-ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလုပ္ အမႈေဆာင္။
-ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေတာင္ငူခ႐ုိင္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး။
-ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္။
– ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္။
– ဖဆပလလူငယ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္။
-ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္။
– ျပည္ခ်စ္လူငယ္တပ္ေပါင္းစု၊ ဥကၠ႒။
– ျပည္ခ်စ္အသံ၊ အသံလႊင့္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္။
-ျပည္သူ႔ျပည္ခ်စ္ပါတီ၊ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး။
– ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (ဖ.ဆ.ပ.လ ဒုတိယဥကၠ႒) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ကုိယ္ေရးအတြင္း၀န္။
– ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံကာလ၌ ဒီမုိကေရစီပါတီ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ထုိပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့။
– ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းသည့္အခါတြင္လည္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့။
– ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီး၌ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ရာေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ကုိယ္တုိင္လည္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္။

ေဒၚသန္းသန္းႏု (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)

မိဘ                –    ဦးႏု-ေဒၚျမရီ
ေမြးသကၠရာဇ္      –    ၃၁-၁၀-၁၉၄၇

ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကဳံ
– ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေရွးဦးစြာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာ၊ ယင္းမွ ထုိင္းႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသံလႊင့္ဌာန၌ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္။ (ျပည္ခ်စ္ အသံလႊင့္ဌာန)
– ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ အိႏၵိယအစုိးရ အသံလႊင့္ဌာန All INDIA RADIO (AIR)  ဘာသာျပန္၊ အသံလႊင့္အမႈထမ္း (၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္လယ္)တြင္ ဘာသာျပန္ခြင့္ ျပဳေသာ္လည္း အသံလႊင့္ပိတ္ပင္ခံရသည္)
– အိႏၵိယႏုိင္ငံေနရာအႏွံ႔ (အထူးသျဖင့္ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဘုံေဘ (ယခုမြန္ဘုိင္း)၊ ကာလကတၱားၿမိဳ႕မ်ား)တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန တင္ျပသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမ်ား စီစဥ္က်င္းပ။
– ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ။

ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)
မိဘ            –        ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း-ေဒၚႏဲြ႕ႏဲြ႕ရီ
ေမြးသကၠရာဇ္   –        ၁၅၊ ၁၂၊ ၁၉၄၇

ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကဳံ
– တုိင္းျပည္အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းမွစ၍ ကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့။
– ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီး၍ဖဲြ႕ခဲ့ေသာ (ဖ.ဆ.ပ.လ) (ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕)ကုိ ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ ဖ.ဆ.ပ.လ(ဗဟုိ) အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့။

ေဒၚေနရီဗေဆြ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂)
အဘအမည္      –    ဦးဗေဆြ

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
– ၁၉၇၄ ဦးသန္႔အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္
– ၁၉၇၅ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးတြင္ ေရႊတိဂုံဘုရားရင္ျပင္ေပၚ၌ အဖမ္းခံၿပီးအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္က်ခံခဲ့။
– ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လွည့္လည္ ခ်ီတက္ လႈပ္ရွားခဲ့။
– ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဖ.ဆ.ပ.လ(မူလ) ပါတီအေနျဖင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။

================================================================

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ

အမ်ဳိးအစား
ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးတြင္ ကိုယ္စားျပဳစည္း႐ံုးမည့္ပါတီ။

ပါတီေဆာင္ပုဒ္
လြတ္လပ္ညီမွ် ခ်စ္ၾကည္ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၊
လူထုအတြက္ အေျပာင္းအလဲ၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္လူထု၊

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကြးေၾကာ္သံ
လူထုေကာင္းစားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေရး

အဓိကက်သည္႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပီျပင္သည့္ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ
– ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရး၊
– ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခြင့္ျပဳေရး၊
– သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေရး၊
– လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚေရး
ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ
– ေရြးေကာက္ပြဲေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည့္ လူထုေကာင္းစားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အေျပာင္းအလဲတို႔အတြက္ ျပည္သူလူထုအားမ႑ိဳင္ျပဳ၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ …
(၁) လူထုေကာင္းစားေရး
– စား၀တ္ေနေရးဟူေသာအေရးသံုးပါးတြင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ လူခ်င္းတူတူ၊ သူခ်င္းမွ်မွ်ေနႏုိင္ေရး၊
– ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊
– လယ္လုပ္သူလယ္ယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေရး၊
– လူတုိင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး၊
– ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္စနစ္ထူေထာင္ေပးေရး၊
– အေျခခံပညာအထက္တန္းအထိ ]အခမဲ့} ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေရး၊
– ၿမိဳ႕တုိင္း၊ ရြာတုိင္းလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာရရွိေရး၊
– အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊
– တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး
(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
– ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကိုအဆံုးသတ္ေရး၊
– တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး
(၃) အေျပာင္းအလဲ
– ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရးစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ
အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး၊
– ပီျပင္ေသာအရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊
လိပ္စာ
– အမွတ္ (၂၃၄)၊ ပထမထပ္ (ယာ)၊ က်ဳိကၠဆံလမ္း၊ က်ားကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ တာေမြ။ ဖုန္း-၅၅၇၀၈၇

ဦးေရႊအံုး နာယကႏွင္႕ သဘာပတိ (၁) (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔)
– ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ဖြားျမင္၊
– ၁၉၃၉-၄၀ တြင္ စတင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ပညာဆည္းပူးခဲ့၊
– ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့၊
– ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ရွမ္းျပည္ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း) ၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္းတာ၀န္ယူခဲ့၊
– ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အာရွလူငယ္အဖြဲ႕၏ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ စည္း႐ံုးေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့၊
– ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ပထမ ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံတို႔သို႔တက္ေရာက္ခဲ့၊
– ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရ၊
– ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲတြင္ ဒဏ္ရာရသျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္ကုသခံခဲ့ရ၊
– ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ပုဒ္မ (၅) ျဖင့္ထိန္းသိမ္းျခင္းခံရ၊
– ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရ.တ.ဒ.ဖ) ကို တည္ေထာင္ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့၊
– ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဌးႏွင့္အတူ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (ဥကၠ႒) (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔)
– ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ဖြားျမင္၊
– ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ဗိုလ္တေထာင္နယ္ေျမ) ၌ တက္ေရာက္ပညာဆည္းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္၊
– သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့၊
-၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဟံသာ၀တီခ႐ုိင္ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူခဲ့၊
-သန္လ်င္ၿမိဳ႕ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့၊
-၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)တြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ယူခဲ့၊
-လူထုဒီမိုကေရစီပါတီကုိ ဦးသိန္းတင္ေအာင္တို႔ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့၊
-(၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲ) ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့၊

ဦးေဌး (ဒုတိယဥကၠ႒-၁) (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔)
– ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ဖြားျမင္၊
– ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ေရွ႕ေနအသင္းတြင္ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေဒးဒရဲသပိတ္ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္သပိတ္ေကာ္မတီတြင္ ၆၂ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္လည္းေကာင္းပါ၀င္ခဲ့၊
– ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အထိ ဒီၿငိမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔တြင္ တာ၀န္ယူခဲ့၊
– ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္က်ခံခဲ့ရ၊
– အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တတိယအင္အားစုအတြက္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ ျပည္ေထာင္စု
ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို ဦးေရႊအံုးႏွင့္ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့၊

ဦးသိန္းေဌး (ဒုတိယ ဥကၠ႒-၂) (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔)
– ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ဖြားျမင္ခဲ့၊
– အ.ထ.က (၃) ပဲခူးတြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းအထိသင္ယူခဲ့၊
– ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ) တြင္ တက္ေရာက္ပညာဆည္းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့၊
– ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေသေဘာဘိုးနယ္ေျမသို႔သြားေရာက္ၿပီး ABSDF ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဗ.က.သ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့၊
– ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေကာ္မတီကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းရာ၌ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့၊
– (၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲ) က်င္းပရာတြင္ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့၊

ဦးသိန္းတင္ေအာင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔)
– ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္၊
– ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ)တြင္ တက္ေရာက္ ပညာဆည္းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေလးလခန္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံရ၊
– ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေသေဘာဘိုးစခန္းသို႔ထြက္ခြာ၍ ႏုိင္ငံေရးဆက္လက္လႈပ္ရွားခဲ့၊
– (၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲ) က်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့၊
– လူထုဒီမိုကေရစီပါတီကုိ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့၊

================================================================

မတူကဲြျပားျခင္းႏွင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

(P.D.P-Peace & Diversity Party)

မတူကဲြျပားျခင္းႏွင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ အလံ

မတူကဲြျပားျခင္းႏွင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ အမွတ္တံဆိပ္

အမ်ဳိးအစား
ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီ။

ပါတီေဆာင္ပုဒ္
– မတူကဲြျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီကုိ စနစ္တက်ေလ့လာ
ထားေသာ ကန္႔ကြက္မဲတစ္မဲကုိ မေလ့လာ၊ မစူးစမ္း၊ မဆင္ျခင္ေသာ
ေထာက္ခံမဲ ၁၀၀ ႏွင့္ မလဲႏုိင္။

ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္
– ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ မတူကဲြျပားျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒတုိ႔ကုိ သမမွ်တ
စြာ က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဖူလုံေရး
တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ခံယူသည္။

အဓိကက်သည္႕လုပ္ငန္းစဥ္
– ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ပါတီ၀င္မ်ားသည္ တရား၀င္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ခံရေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ၾကေစကာမူ ျပည္သူ
တုိ႔၏အခက္အခဲအေျခအေနမ်ားကုိရွာေဖြျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔စုေဆာင္းရရွိေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္ရွိမူ၀ါဒ ေရးဆဲြသူမ်ား၊ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္ယႏၲရားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ကူညီျခင္း။
– လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သင့္ေတာ္ရာဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း
မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ၅၂ ခ်က္ကုိ ေရးဆဲြထားသည္။

ပါတီလိပ္စာ
– ၂/၂/၂၃၂၊ မေဟာ္ဂနီလမ္း၊ ေထာက္ၾကန္႔တုိးခ်ဲ႕၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း-၀၉-၈၆၁၀၇၁၉
Web:-http://www.myanmarpdp.com/

ညိဳမင္းလြင္ (ဥကၠ႒)
ေမြးသကၠရာဇ္
– ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ၁၉၆၁
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
– ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ တစ္ရက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွား
– ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကိဳ ကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လုပ္ခဲ့။

=

=

ဦးတင္ေမာင္ေအး (ဒုတိယဥကၠ႒-၂)
ေမြးသကၠရာဇ္
– ေမလ ၁ ရက္၊ ၁၉၇၂
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
– ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ အလုံၿမိဳ႕နယ္ အ.က.သ တြင္ပါ၀င္၊
– ျပည္ေထာင္စုလူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ုံးခဲြမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့၊
– ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တ.က.သ တည္ေထာင္ရာတြင္ပါ၀င္၊
– ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ၀ုိင္အမ္ဘီေအ၌ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ဳိးသား လႈပ္ရွားမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပါ၀င္၊
– ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးအမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈ တြင္ပါ၀င္၊
– အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေစ့ေဆာ္သူမ်ားအဖဲြ႕တြင္ပါ၀င္ခဲ့၊
– ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္အမတ္ ကြန္ရက္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့၊
– လက္ရွိတြင္ မတူကဲြျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၌ ဒုတိယ ဥကၠ႒-၂ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္။

ဦးေနမ်ဳိးေ၀ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
ေမြးသကၠရာဇ္
– ဇြန္လ ၂၂ ရက္၊ ၁၉၇၂
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
– ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လတြင္ ေအာင္စၾကၤာဘုရား တာ၀တႎသာ ေစာင္းတန္းတြင္ ပထမဆုံး တရားပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့။ ကုိေအာင္ေတဇ၊ ကုိရဲ၀င္း၊ မုိးဦး၊ ကုိသိန္းမင္း စေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၈-၈-၁၉၈၈ အထိ လွ်ဳိ႕၀ွက္လႈပ္ရွားခဲ့။
– ၁၉၉၈ တြင္ ေက်ာင္းၿပီး ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းတြင္ အလုပ္၀င္။ (ႏုိင္ငံေရးေလာကႏွင့္ အၿမဲထိစပ္)၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ အလုပ္ထြက္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့။ ဦးေရႊအုန္းႏွင့္ လက္တဲြ၍ (ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္အဖဲြ႕) ကုိ ၀ုိင္း၀န္းထူေထာင္လႈပ္ရွား။
– ၂၀၁၀ မတ္လ ၁၃ မွစ၍မတူကဲြျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီစာမူ ကုိ ေရးသားျဖန္႔ေ၀၍ ပါတီကုိ စတင္တည္ေထာင္ကာ လက္ရွိ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ယူ။

================================================================

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တ .စ .ည)

အမ်ဳိးအစား
– ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလုံး ကုိယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီ။
ပါတီေဆာင္ပုဒ္
– ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမွန္သမွ်ကုိ ထာ၀စဥ္ သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္မည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တုိ႔၏အက်ဳိးႏွင့္ ပါတီအက်ဳိးတုိ႔ ယွဥ္လာလွ်င္ ပါတီ၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားကုိသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ခံယူသည္။
အဓိကက်သည္႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
– တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး
– ဒီမုိကေရစီအေျခခံ အုတ္ျမစ္ခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္ေရး
– စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ဆုိရွယ္မားကက္ Economy နဲ႔သြားရန္၊ (လူမႈသဟဇာတမွ်တေစသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္)
ပါတီလိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
– အမွတ္ ၂၄၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။ ၅၅၇၄၈၀၊ ၅၅၇၄၅၉၊ ၅၅၇၄၅၆
ဦးထြန္းရီ (ဥကၠ႒)
ေမြးသကၠရာဇ္
– ေမ ၁ ရက္ေန႔၊ ၁၉၂၆
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
– ဗမာ့ကာကြယ္ေရး (BDA) တပ္ မေတာ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္စစ္မႈထမ္း၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တ .စ .ည)
– စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃) တက္ေရာက္၊
– ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ဒုတိယဗုိလ္အဆင့္ျဖင့္ တုိင္း (၁)၊ တပ္ရင္း (၁၀၆)တြင္ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးဆုံးသည္အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္၊
– လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့၊
– ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗုိလ္သင္တန္းတက္ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ တပ္ရင္းမွဴး၊ ဒုတိယတုိင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး၊ တုိင္းမွဴး၊ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အဆင့္၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ အထိ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္အထိ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၊
– (ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ)တြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ (ႏုိင္ငံေရးေကာင္စီ၀င္)၊
– တ.စ.ညပါတီတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊
– လြတ္ေျမာက္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ (ဒုတိယအဆင့္)၊ လြတ္လပ္ေရး စည္း႐ုံးေရးတံဆိပ္၊ လြတ္ေျမာက္ေရးတံဆိပ္၊ စစ္မႈထမ္းေကာင္းတံ ဆိပ္ႏွင့္ ႏုိင္င့ံဂုဏ္ရည္ပထမအဆင့္တုိ႔ ခ်ီးျမႇင့္ခံထားရ။

ဦးသန္းတင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
ေမြးသကၠရာဇ္
– ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔၊ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
– နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးေက်ာင္းသား သမဂၢႏွင့္ သံမဏိတပ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့၊
– ၁၉၃၉ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ပါ၀င္၊ BDA (ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္)တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ကာ မဂၤလာဒုံစစ္တကၠသုိလ္(ပထမပတ္) တက္ေရာက္ခဲ့၊
– ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သရက္ခ႐ုိင္၊ သာယာ၀တီခ႐ုိင္တုိ႔တြင္ တာ၀န္ယူ၊
– တပ္မေတာ္ ဗုိလ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂) တက္ေရာက္၊
– တပ္မေတာ္တြင္ တပ္စုမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴး၊ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)၊ တပ္မမွဴး၊ တုိင္းမွဴးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာ၀န္ယူခဲ့၊
– ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းတြင္ အတြင္း၀န္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ႀကီး (သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊
– ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၊
– တ.စ.ည (တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ)တြင္ ပထမတြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊
– စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရး စာအုပ္ျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသား စာေပဆုရရွိ၊
– လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ (ပထမအဆင့္)၊ အေရးေတာ္ပုံ တံဆိပ္၊ လြတ္လပ္ေရးစည္း႐ုံးေရးတံဆိပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္စစ္မႈထမ္း တံဆိပ္၊ လြတ္ေျမာက္ေရးတံဆိပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲတံဆိပ္၊ ျပည္ပရန္ႏွိမ္တံဆိပ္၊ စစ္မႈထမ္းေကာင္း တံဆိပ္၊ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ (ပထမ အဆင့္)တုိ႔ ရရွိခဲ့။
ဦးခင္ေမာင္ႀကီး (တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
ေမြးသကၠရာဇ္
– ေမ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ၁၉၃၁
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
– နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးကာလ ၁၉၄၆ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္၊
– ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ (ေလ)ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ၊
– ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဦးစီးမွဴးတာ၀န္ (ဗုိလ္မွဴးႀကီး အဆင့္)၊
– ျပည္သူ႕စစ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တာ၀န္၊
– ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး၊
– ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊
– ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဘြဲ႕၊ စစ္မႈထမ္း

Advertisements

3 responses to “ပါတီမိတ္ဆက္

 1. ဒီလိုေရးထားတဲ့ စာေတြကို ဖတ္ရေတာ့ သေဘာက်တယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ကိုလည္း ဒါမ်ိဳးေတြ မ်ားမ်ားေရးေပးပါ။
  MHT ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 2. ေလးစားပါတယ္
  ႏွလံုးသားက လာ တဲ့ စကားသံရယ္ပါ

 3. ေမ့လို႔ဗ်ာ . . .
  တစ္ကယ္လို႔မ်ား
  စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာျဖစ္လာႏိုင္သလဲ ? ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းသိခ်င္ေနမိပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ နအဖ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို တစ္ႏိုင္သားလံုးက သိရွိ ၿပီးသားပါ
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s